Aneta Kułakowska

radca prawny

Moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność również w innych formach prawnych...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wszyscy wiedzieliśmy, że kiedyś ten dzień nastąpi. Myślę jednak, że niektórzy po cichu liczyli, że może jeszcze nie w tym roku. Jednak stało się. Dzisiaj oficjalnie Prezes UODO poinformowała o nałożeniu pierwszej kary w wysokości ponad 943 tys. zł.

Pierwsza kara nałożona przez Prezesa UODO

Pierwsza kara nałożona przez Prezesa UODO

Prezes UODO wysokość kary uzasadniła tym, iż „Administrator miał świadomość o ciążącym na nim obowiązku informacyjnym. Stąd decyzja o nałożeniu na ten podmiot kary w tej wysokości.”

A należy dodać, że ukarana spółka nie dopełniała obowiązku informacyjnego w stosunku do ponad 6 mln osób. O przetwarzaniu danych poinformowała jedynie około 90 tys. osób, z czego ponad 12 tys. wniosło sprzeciw wobec przetwarzania ich danych.

Jak można przeczytać na stronie UODO:

„Bardzo wiele osób, których dane przetwarzała ukarana spółka, nie miało o tym pojęcia. Administrator ich o tym nie powiadomił. Tym samym odebrał im możliwość skorzystania z praw, jakie przysługują im na gruncie RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nie mogły więc one np. sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu ich danych, żądać ich sprostowania czy usunięcia. Prezes UODO uznała, że stwierdzone naruszenie ma poważny charakter, gdyż dotyczy podstawowych praw i wolności osób, których dane przetwarza spółka, jak również dotyczy jednej z podstawowych kwestii, jaką jest informacja o tym, że dane są przetwarzane. Nałożenie kary pieniężnej jest niezbędne, gdyż administrator nie przestrzega przepisów prawa.”

Ukarana spółka

Na razie o ukaranej spółce wiadomo tyle, że przetwarzała dane osób pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, m.in. z CEiDG, KRS, GUS i przetwarzała je w celach zarobkowych. UODO ustalił niedopełnienie obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Spółka spełniła obowiązek informacyjny jedynie wobec tych osób, do których miała adresy e-mail. W przypadku pozostałych osób tego obowiązku spółka nie dopełniła, a klauzulę informacyjną zamieściła jedynie na stronie internetowej. Co niestety okazało się niewystarczające. Zdaniem Prezes UODO, spółka dysponowała adresami korespondencyjnymi i numerami telefonów, a zatem mogła spełnić obowiązek informacyjny wobec osób, których dane przetwarza.

Z uzyskanych informacji wiadomo, że na wysokość kary wpływ miał charakter umyślny naruszenia, jak niepodjęcie przez spółkę żadnych działań zmierzających do usunięcia naruszenia ani deklaracja takiego zamiaru.

Myślę, że wkrótce dowiemy się więcej. Zakładam jednak, że nałożona kara przyczyni się do powrotu Rodo paniki z ubiegłego roku i pobudzi część spółek do działania.

Zapraszam do śledzenia kolejnych wpisów.

*****

Zapraszam również do śledzenia wpisów na blogu Zarząd w spółce z o.o.

Zapraszam do zapoznania się z poprzednimi wpisami:

Potwierdzenie obecności w pracy odciskiem palca

Czy zgodnie z Rodo możemy wykładać listy obecności w sekretariacie?

Termin spełnienia obowiązku informacyjnego

Kontrola Rodo w spółce z o.o. 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

W ostatnim wpisie Czy zgodnie z Rodo możemy wykładać listy obecności w sekretariacie?, obiecałam, że pojawi się wpis dotyczący potwierdzenia obecności w pracy odciskiem palca, co niniejszym czynię.

Wspominałam już o tym, że sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy każda spółka określa we własnym zakresie czy to w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy czy w inny przyjęty sposób, jeśli brak obowiązku sporządzania regulaminu. Możliwości potwierdzania obecności w pracy mamy wiele. Jedną z tych metod, która budzi spore zainteresowanie jest możliwość kontroli pracy pracowników poprzez potwierdzanie przybycia i obecności w pracy przy użyciu odcisku palca. Pytanie jakie się nasuwa: czy to w ogóle jest zgodne z Rodo? Wszakże mamy wówczas do czynienia z przetwarzaniem danych biometrycznych pracowników, czyli danych szczególnej kategorii.

Potwierdzenie obecności w pracy odciskiem palca

Potwierdzenie obecności w pracy odciskiem palca

Niestety obowiązujące przepisy prawa, w tym Rodo nie zezwalają pracodawcy na przetwarzanie danych biometrycznych pracowników w celu potwierdzania obecności w pracy, czy ewidencji czasu pracy. Pracodawca nie ma też możliwości, aby dane biometryczne pozyskiwać na podstawie zgody pracowników. Należy zwrócić dodatkowo uwagę, iż Rodo precyzuje, iż dane biometryczne nie wchodzą w zakres tych danych, które pracodawca może żądać od pracownika.

Pracodawca pozyskując dane biometryczne z odcisku palca pracowników swoim zachowaniem naruszy zasadę adekwatności i proporcjonalności przetwarzania danych osobowych. Przede wszystkim dlatego, że po pierwsze cele, które chce osiągnąć mogą być bez problemu osiągnięte w inny sposób. Po drugie dlatego, że pozyskiwaniem danych biometrycznych pracodawca ryzykuje naruszenie swobód i praw obywatelskich. Bowiem wykorzystanie danych biometrycznych do kontroli czasu pracy pracowników jest nieproporcjonalne do zamierzonego celu ich przetwarzania.

Podsumowując, spółka z o.o. jako pracodawca nie ma podstaw prawnych, w tym umocowania w przepisach Rodo do przetwarzania danych biometrycznych swoich pracowników w celu potwierdzania obecności w pracy czy kontroli czasu ich pracy. Dane biometryczne nie wchodzą w zakres tych danych, które pracodawca może żądać od pracownika, a więc  przetwarzając je naraża się na odpowiedzialność.

Zresztą UODO w swym poradniku „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców” wyraźnie wskazuje, że pracodawca nie może skanować czy pobierać danych biometrycznych pracowników w celu rejestracji godzin przyjścia i wyjścia z zakładu, nawet za zgodą pracownika. Ponadto przypomina, iż dane biometryczne to dane szczególnej kategorii i mogą być przetwarzane tylko w enumeratywnie wymienionych sytuacjach, wśród których nie ma kwestii odnotowywania obecności pracownika w pracy.

Zapraszam do komentowania, zadawania pytań i śledzenia kolejnych wpisów.

*****

Zapraszam również do śledzenia wpisów na blogu Zarząd w spółce z o.o.

Zapraszam do zapoznania się z poprzednimi wpisami:

Czy zgodnie z Rodo możemy wykładać listy obecności w sekretariacie?

Termin spełnienia obowiązku informacyjnego

Kontrola Rodo w spółce z o.o. 

Członek zarządu spółki inspektorem ochrony danych

Kim jest Inspektor Ochrony Danych

Czy zarząd spółki jest administratorem danych?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

Sporo pytań dostaję zarówno od Klientów, jak i Czytelników bloga o Rodo w prawie pracy. Dlatego też nadrobię zaległości i postaram się w najbliższym czasie przygotować kilka praktycznych wpisów z tego zakresu. Dzisiaj odpowiem na pytanie o listy obecności, a dokładnie o to czy zgodnie z Rodo możemy wykładać listy obecności w sekretariacie?

Moim zdaniem, jak najbardziej można. Zgodnie z Rodo nadal możecie wykładać listy obecności w sekretariacie. O czym należy pamiętać, przeczytacie poniżej.

Czy zgodnie z Rodo możemy wykładać listy obecności w sekretariacie

Czy zgodnie z Rodo możemy wykładać listy obecności w sekretariacie?

Nie będę pisać o samej liście obecności. W każdej spółce sposób potwierdzania obecności pracy jest uregulowany w regulaminie pracy, ewentualnie wynika z innych przepisów wewnętrznych. Zresztą brak jakichkolwiek przepisów prawa pracy nakazujących tworzenie papierowych list obecności. Metody potwierdzania obecności w pracy można ustalić w zasadzie w dowolny sposób. No może poza potwierdzaniem przybycia odciskiem palca. O tym też wkrótce napiszę, bo w tym przypadku takiej dowolności już nie ma.

Na liście obecności mamy zazwyczaj imię i nazwisko pracownika, potwierdzenie rozpoczęcia i zakończenia pracy, a dodatkowo jego podpis. I te dane jak najbardziej mogą pozostać. Zdarza mi się jednak wciąż jeszcze spotykać listy obecności, w których dodatkowo oznaczone są nieobecności pracownika z informacją o ich przyczynie, czyli np. urlop, zwolnienie lekarskie, urlop macierzyński, urlop okolicznościowy, itp. I akurat te informacje wskazujące na przyczynę nieobecności proponuję pominąć, wpisując jedynie samą informację o nieobecności. Inni pracownicy, pomimo tego, iż bezpośrednio od nieobecnego pracownika mogą dowiedzieć się o przyczynie nieobecności, nie powinni mieć możliwości pozyskania tych informacji z listy obecności od pracodawcy. Bez względu na to jak duży jest zespół, proponuję, aby te informacje wpisywać do kart ewidencji pracy, ewentualnie uzupełniać na liście obecności już po zakończonym miesiącu, kiedy dostęp do list ma tylko dział kadr i płac. Wówczas na pewno Wasze listy obecności będą zgodne z Rodo.

Zapraszam do komentowania, zadawania pytań i śledzenia kolejnych wpisów.

*****

Zapraszam również do śledzenia wpisów na blogu Zarząd w spółce z o.o.

Zapraszam do zapoznania się z poprzednimi wpisami:

Termin spełnienia obowiązku informacyjnego

Kontrola Rodo w spółce z o.o. 

Członek zarządu spółki inspektorem ochrony danych

Kim jest Inspektor Ochrony Danych

Czy zarząd spółki jest administratorem danych?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

Czym są dane osobowe?

Aneta Kułakowska11 lutego 2019Komentarze (0)

Właśnie od podstaw, czyli od danych osobowych powinnam zacząć prowadzić bloga. Bowiem dla opisania obowiązków związanych z Rodo niezbędne jest wyjaśnienie podstawowych pojęć z tym związanych. A jak się okazuje po spotkaniach i szkoleniach, wiele osób wciąż ma problem z określeniem czym są dane osobowe. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby tym wpisem nadrobić zaległości. Zwyczajnie ciężko będzie przejść dalej, jeśli nie poruszę podstaw. Postaram się w bardzo prosty i przystępny sposób wyjaśnić czym są dane osobowe. A więc zaczynajmy!

Czym są dane osobowe

Czym są dane osobowe?

Wyjaśnienie czym są dane osobowe ma podstawowe znaczenie dla określenia, do jakich czynności znajdzie zastosowanie Rodo.

Dane osobowe to tak naprawdę wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Osobą zidentyfikowaną jest osoba, której tożsamość znamy, którą możemy wskazać spośród innych osób.

Osobą możliwą do zidentyfikowania jest taka osoba, której tożsamości nie znamy, ale możemy poznać, korzystając z różnych dostępnych dla nas środków.

Nie może w tym miejscu obyć się bez definicji. Została ona zawarta w art. 4 pkt 1 Rodo:

Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

A teraz spróbuję to rozłożyć na czynniki. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Jak sami widzicie, aby móc dane uważać za dane osobowe muszą być spełnione jednocześnie 3 elementy:

1) musimy mieć do czynienia z informacjami

Wszystkie dane osobowe są przede wszystkim informacjami. Mogą to być jakiekolwiek informacje, nawet jeśli nie są prawdziwe. Zatem informacjami w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rodo będą zarówno znaki językowe, obrazy, nagrania, wizerunek, dane biometryczne, linie papilarne, cechy twarzy.

2)informacje te muszą dotyczyć osoby fizycznej

Dane osobowe dotyczą żyjącej osoby fizycznej. Zatem nie stanowią danych osobowych informacje dotyczące wyłącznie osób prawnych, podmiotów niemających osobowości prawnej, spółdzielni, wspólnot czy innych podobnych jednostek organizacyjnych. Danych osobowych nie będą również stanowić dane osób zmarłych. Dane osobowe mogą dotyczyć osób fizycznych bez względu na wiek.

3)informacja musi dotyczyć osoby zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania

Osobą zidentyfikowaną będzie osoba, która można wskazać bezpośrednio na podstawie informacji. Z kolei osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, którą można ustalić na podstawie identyfikatorów, np. imię, nazwisko, pesel, numer telefonu, adres zamieszkania, adres IP, identyfikator internetowy, miejsce pracy, zajmowane stanowisko. A to oznacza, że nie zawsze imię i nazwisko będzie identyfikowało konkretną osobę. Dopiero w połączeniu z miejscem pracy, adresem zamieszkania czy numerem pesel będzie dopiero wskazywać konkretną osobę fizyczną. Oznacza to, że w przypadku danych ogólnych niezbędne do ustalenia osoby będzie powiązanie zestawu danych, który umożliwi określenie osoby.

Motyw 26 preambuły Rodo wskazuje, że pojęcie osób możliwych do zidentyfikowania obejmuje osoby, które można zidentyfikować, biorąc pod uwagę wszelkie rozsądnie prawdopodobne sposoby, w stosunku do których to sposobów istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że zostaną wykorzystane przez administratora lub inną osobę w celu bezpośredniego lub pośredniego zidentyfikowania osoby fizycznej.

Co to oznacza?

Oznacza, że nie będzie możliwą do zidentyfikowania osoba, której identyfikacja wymagałaby nadmiernych kosztów, czasu, czynności i działań niedostępnych administratorowi. Oznacza to również, iż za każdym razem należałoby przeanalizować konkretny przypadek danych w stosunku do konkretnego administratora, jego możliwości technicznych, technologicznych czy prawnych. Zatem nie ma możliwości zidentyfikowania osoby, której identyfikacja wymagałaby nadmiernych kosztów czy wysiłku. Czy jesteście w stanie bez ponoszenia nadmiernych kosztów i wysiłki ustalić  dane osobowe na podstawie linii papilarnych, numeru NIP działalności gospodarczej, numeru i serii dowodu osobistego, numeru Pesel czy adresu IP?

Pewnie jeśli chodzi o NIP to nie byłoby problemu, wystarczy wejść na stronę CEIDG, ale co do reszty to nie każdemu uda się ustalić z jaką osobą są związane.

Danymi osobowymi będą: imię i nazwisko Waszego pracownika czy klienta, Pesel pracownika, adres zamieszkania pracownika. numer telefonu czy e-mail pracownika czy klienta. To proste, dokładne wiecie z kim są dane powiązane.

Reasumując, dane osobowe to z jednej strony wszelkie informacje na temat osoby, której tożsamość jest Wam znana, np. Waszego pracownika. Z drugiej strony, dane osobowe to wszelkie informacje na temat osoby, której nie znacie, ale której tożsamość możesz ustalić korzystając z dostępnych środków, np. REGON jednoosobowej działalności gospodarczej pozwala ustalić osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Jak widzicie dane osobowe to pojemna kategoria i dotyczy jedynie osób fizycznych.

Zapraszam do śledzenia kolejnych wpisów.

*****

Zapraszam również do śledzenia wpisów na blogu Zarząd w spółce z o.o.

Zapraszam do zapoznania się z poprzednimi wpisami:

Termin spełnienia obowiązku informacyjnego

Kontrola Rodo w spółce z o.o. 

Członek zarządu spółki inspektorem ochrony danych

Kim jest Inspektor Ochrony Danych

Czy zarząd spółki jest administratorem danych?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl

Kim jest Inspektor Ochrony Danych

Aneta Kułakowska18 stycznia 2019Komentarze (0)

Rodo w określonych sytuacjach przewiduje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych, czyli IOD. Często spotykam się z pytaniem: kim jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych? A zaraz potem pojawia się kolejne pytanie: czy w naszej spółce koniecznie musimy powołać IOD? Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na te pytania.

Kim jest Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych to osoba powoływana przez spółkę z o.o. jako administratora lub podmiot przetwarzający do pomocy przy przestrzeganiu w spółce przepisów o ochronie danych osobowych. IOD pełni rolę pośrednika pomiędzy Urzędem Ochrony Danych Osobowych (UODO), podmiotem przetwarzającym dane oraz osobą, której dane są przetwarzane.

 

Kim jest Inspektor Ochrony Danych

 

Zadania IOD

Zakres obowiązków oraz zadań IOD określa art. 39 ust. 1 RODO. Zgodnie z nim do obowiązków IOD należą następujące zadania:

 • informowanie spółki oraz jej pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a także doradzanie w/w podmiotom w sprawie ochrony danych osobowych,
 • monitorowanie przestrzegania RODO oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz polityk spółki w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
 • na żądanie – udzielanie zleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z RODO,
 • współpraca z UODO,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla UODO w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO oraz innych przepisów.

Pamiętajcie o tym, że spółka wyznaczając IOD zobowiązana jest mu zapewnić odpowiednie zasoby niezbędne do wykonywania zadań oraz dostęp do danych osobowych i operacji przetwarzania. Zasoby te powinny obejmować zarówno wsparcie infrastrukturalne, finansowe, osobowe, jak i bieżące wsparcie ze strony zarządu, zapewnienie możliwości uczestniczenia w szkoleniach oraz zapewnienie dostępu do innych działów w spółce.

Spółka ponadto musi zagwarantować IOD, by był on niezwłocznie włączany we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych. IOD powinien zatem brać udział w podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony danych osobowych, a wszelkie sprawy z tym związane powinny być z nim konsultowane.

Kto może zostać IOD

W RODO znajdziecie ogólne wymogi co do IOD. Możecie przeczytać, że zgodnie z art. 37 ust. 5 RODO IOD jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO. Jednak wymagany poziom wiedzy fachowej nie jest nigdzie określony.

Jak wskazuje Grupa Robocza art. 29 wymagany poziom wiedzy fachowej nie jest nigdzie jednoznacznie określony, ale musi być współmierny do charakteru, skomplikowania i ilości danych przetwarzanych w ramach jednostki. Wobec czego wybór inspektora ochrony danych powinien być dokonany z zachowaniem należytej staranności i z uwzględnieniem charakteru przetwarzania danych osobowych w spółce.

Wiedza fachowa obejmuje zatem wiedzę z zakresu krajowych i europejskich przepisów o ochronie danych osobowych, wiedzę z zakresu praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych, znajomość przepisów RODO, a także wiedzę biznesową dotycząca działalności spółki, w której pełni swoją funkcję. A ponadto wiedzę na temat operacji przetwarzania danych i systemów informatycznych. Z kolei jeśli chodzi o osobiste cechy IOD kwalifikujące go do wykonywania funkcji, to możemy mówić o rzetelnym podejściu do wykonywania swoich obowiązków i wysokim poziomie etyki zawodowej.

Spółka funkcję IOD może powierzyć zarówno swojemu pracownikowi, jak i podmiotowi spoza spółki. Podmiotem tym może być osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Bez względu na to czy jest to pracownik spółki czy podmiot trzeci, osoby pełniące funkcję IOD muszą spełniać wymogi w zakresie zarówno kwalifikacji, jak i unikania konfliktu interesów.

Pamiętajcie również, że RODO umożliwia wyznaczenie jednego IOD dla kilku spółek. Oczywiście pod warunkiem, że będzie on w stanie podołać swoim obowiązkom wobec wszystkich spółek.

Kiedy spółka musi wyznaczyć IOD

Art. 37 ust. 1 RODO przewiduje obowiązek wyznaczenia inspektora dla spółek z o.o. wówczas, gdy:

 • główna działalność spółki jako administratora lub przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą na dużą skalę,
 • główna działalność spółki jako administratora lub przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, o których mowa w art. 10 RODO.

Ten temat wymaga dodatkowego rozwinięcia i dlatego poświęcę mu oddzielny wpis na blogu.

 

Niezależność IOD

IOD w spółce powinien zajmować samodzielne i niezależne stanowisko, zapewniające mu swobodę należytego wykonywania jego funkcji. Przede wszystkim musi on być niezależny, tj.:

 • nie może otrzymywać instrukcji co do wykonywania swoich zadań,
 • nie może być odwoływany ani karany przez spółkę za wypełnianie swoich zadań,
 • podlega bezpośrednio najwyższemu kierownictwu spółki z o.o., czyli zarządowi.

 

Często pytacie czy IOD może wykonywać również inne zadania. Może wykonywać inne zadania poza pełnioną przez siebie funkcją pod warunkiem jednak, że te inne obowiązki nie powodują konfliktu interesów. Poświęcę temu jeden z kolejnych wpisów. Zatem zapraszam do śledzenia wpisów na blogu.

 

*****

Zapraszam również do śledzenia wpisów na blogu Zarząd w spółce z o.o.

Zapraszam do zapoznania się z poprzednimi wpisami:

Termin spełnienia obowiązku informacyjnego

Kontrola Rodo w spółce z o.o. 

Członek zarządu spółki inspektorem ochrony danych

Rodo w spółce z o.o.

Czy zarząd spółki jest administratorem danych?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 507 384 980e-mail: aneta.kulakowska@ak-kancelaria.pl